Minden, amit a CSOK-ról tudni érdemes

Használt lakás vásárlása

CSALÁDI OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNY HASZNÁLT LAKÁS VÁSÁRLÁSÁHOZ

2016.06.19.

MEGHATÁROZÁS:

Használt lakás vagy családi ház vásárlására igényelhető, vissza nem térítendő állami támogatás, melynek összege a már meglévő vagy a vállalt gyermekek számától függ.

KI IGÉNYELHETI?

A CSOK igénybevételére meglévő gyermekeik után házastársak, élettársak és egyedülálló személyek – életkortól függetlenül – egyaránt jogosultak lehetnek. A megelőlegezett kedvezmény fejében előre (maximum kettő) vállalt gyermek után kizárólag házaspárok igényelhetik a kedvezményt, akik közül legalább az egyik félnek 40 év alattinak kell lennie.

Jogosultsági feltételek:

 • büntetlen előélet (valamennyi bűntett, illetve a vagyon elleni, család vagy gyermekek elleni, költségvetést károsító vagy a gazdálkodás rendjét sértő vétségek tekintetében)
 • annak igazolása, hogy az igénylőt az elmúlt 5 évben nem kötelezték jogosulatlanul igénybevett CSOK vagy „szocpol kedvezmény” visszafizetésére;
 • a támogatott ingatlanra lakásbiztosítás kötése;
 • köztartozás mentesség,
 • 180 napos folyamatos TB jogviszony (legfeljebb 30 nap megszakítással)

MELY GYERMEK(EK) UTÁN IGÉNYELHETŐ A TÁMOGATÁS? 

A CSOK az alábbi, az igénylővel közös háztartásban élő gyermekek után jár:

A) a magzat vagy az ikermagzat a terhesség betöltött 12. hetét követően figyelembe vehető az igénylésnél

B) az igénylő vér szerinti, vagy örökbefogadott eltartottja után, aki a 25. életévét még nem töltötte be, vagy

C) a 25. életévét már betöltötte, de megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg.

D) Az igénylővel közös háztartásban élő, és a felépített vagy megvásárolt új lakásba vele együtt beköltöző, legalább egy éve az igénylő gyámsága alatt álló gyermek után is igényelhető CSOK – a gyermek szüleinek halála esetén.

ELŐRE VÁLLALT GYERMEKEK UTÁN IGÉNYELT CSOK

A gyermekvállalás teljesítésére előírt határidő egy gyermek vállalása esetén 4 év, két gyermek vállalása esetén 8 év. A gyermekvállalás teljesítésére rendelkezésre álló időtartam a támogatási szerződés megkötésétől kezdődik. A gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó határidő két évvel meghosszabbodik abban az esetben, ha a házaspár a gyermekvállalást örökbefogadással kívánja teljesíteni és a teljesítésre vonatkozó határidő előtt a kormányhivatal által kiállított határozatot a hitelintézet részére bemutatja. A határidő lejártakor fennálló várandósság esetén az időtartam a szülésig szintén meghosszabbodik. A gyermekvállalást teljesítettnek kell tekinteni, amennyiben a gyermek halva születik.

MILYEN INGATLANRA IGÉNYELHETŐ?

Amely rendelkezik legalább:

 • 12 négyzetméter meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelységgel, ennek hiányban legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tévő önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel,
 • közműves villamos energiaszolgáltatással
 • egyedi fűtési móddal
 • közműves szennyvízelvezetési móddal, vagy az előírásoknak megfelelő szennyvízkezelési móddal
 • közműves ivóvíz-szolgáltatással , ennek hiányában a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van
 • vételára nem haladja meg a 35 millió forintot
 • a lakás alapterülete:

1 gyermek esetén minimum 40 négyzetméter

2 gyermek esetén minimum 50 négyzetméter

3 gyermek esetén minimum 60 négyzetméter

4 gyermek esetén minimum 70 négyzetméter.

Osztatlan közös tulajdon esetén: a több lakásból álló osztatlan közös tulajdonú ingatlan esetén, ha a lakásra vonatkozóan használati megállapodás alapján támogatott személyek kizárólagos használati joga áll fenn, az tulajdonszerzésnek elfogadható.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE

 

A CSOK összege kizárólag a gyermekek számától függ.

A lakás vételára egységesen legfeljebb 35 millió Ft lehet.

A CSOK összege használt lakás vásárlása esetén a következők szerint alakul:

Eltartott gyermekek
száma
Használt lakás vásárlására

nyújtott CSOK feltételeinek teljesítése esetén

Családi otthonteremtési kedvezmény összege (Ft) Lakás minimális hasznos alapterülete (nm)
1 600.000 40
2 1 430 000 50
3 2 200 000 60
4 vagy több 2 750 000 70

HOL IGÉNYELHETŐ?

A CSOK iránti kérelmet a http://www.kormanyhivatal.hu/hu/lakastamogatas linken található hitelintézeteknél és takarékszövetkezeteknél lehet benyújtani.

HOGYAN IGÉNYELHETŐ?

A CSOK iránti kérelem kitöltésével és a mellékletek csatolásával. A kérelem vásárlás esetén az adásvételi szerződés megkötésétől számított 120 napon belül nyújtható be.

A további ügymenetről a bank/hitelintézet tájékoztatja az igénylőt.

A TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA

Lakásvásárlás esetén a támogatást egy összegben folyósítja a bank.

EGYÉB TUDNIVALÓK

Ki szerezhet tulajdont a kedvezménnyel érintett lakásban?

A kedvezménnyel érintett lakásban csak a támogatást igénylők szerezhetnek tulajdonjogot. Házaspár és élettársak esetén a lakásban mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásban tulajdonjoggal kell rendelkeznie.

MEGLÉVŐ LAKÁSTULAJDON ESETÉN JOGOSULT VAGYOK?

Amennyiben Ön és az Önnel együtt költöző házastársa/élettársa korábban szerzett lakástulajdoni hányada nem haladja meg az 50%-ot, jogosult a kedvezményre.

Az e mértéket meghaladó ingatlantulajdon sem kizáró tényező abban az esetben, ha – a tulajdoni hányad mértékétől függetlenül – szerződésen (pl. ajándékozáshoz kapcsolódóan alapított) vagy jogszabályon alapuló (pl. öröklés) haszonélvezeti joggal történő megterhelésére 2016. január 11-ét megelőzően, vagy lakástulajdona jogszabályon alapuló haszonélvezeti joggal történő megterhelésére ezen időpontot megelőzően vagy azt követően került sor.

MIKOR KELL VISSZAFIZETNI AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁST?

A gyermekvállalásra előírt határidő lejárt, vagy annak lejárta előtt a házasságot felbontják vagy érvénytelenítik, és a vállaltnál kevesebb, vagy egyetlen gyermek sem született, illetve ennek igazolása nem történt meg (részbeni teljesítés esetén csak az arányos összeget kell visszafizetni)

  • Kiskorú gyerek a háztartásból tartósan kikerül, vagy az igénylő elköltözik (kivéve, ha a gyermek más településen tanulmányokat folytat, a jogosultat vagy gyermekét egészségügyi intézményben kezelik, a jogosult közeli hozzátartozóját ápolja, legfeljebb 5 évig más településen vállal munkát, vagy enyhébb bűncselekmény elkövetése miatt szabadságvesztését tölti)
  • Külön költözés vagy válás esetén, ha az ingatlant értékesítik, a lakásból kiköltöző fél (felek) köteles(ek) a támogatást visszafizetni, kivéve, ha az a volt házasfél, akinek az összes gyermeket odaítélték, megszerzi a másik féltől az egész ingatlant; ilyenkor a kiköltöző felet a visszafizetés nem terheli
  • A lakást elidegenítik (ha csak részben, a visszafizetési kötelezettség is arányos; amennyiben lakáscserére kerül sor, kérhető a visszafizetés ideiglenes felfüggesztése – a CSOK összeg kincstári letétbe helyezésével egyidejűleg – építés esetén 3, vásárlásnál 1 évre, ami további 1 évvel meghosszabbítható),
  • Az ingatlant nem lakhatási célra használják, megterhelik, azon harmadik személynek haszonélvezeti jogot alapítanak, vagy használatát harmadik személynek átengedik
  • Utóbb kiderül, hogy az igénylő jogosultságát valótlan adatokkal igazolta
  • A lakást – természeti katasztrófát kivéve – elbontják, megsemmisül

GYAKOROLHATÓ MÉLTÁNYOSSÁG?

Amennyiben az igénylő a támogatás és kamatainak visszafizetésére kötelezett, kérelmezheti a tartozása kapcsán méltányosság gyakorlását, a következő esetekben és módon: A lakás fekvése szerinti járási hivatalnál kérheti a támogatás kamatainak, valamint összegének részletekben történő megfizetését. Különös méltánylást érdemlő helyzetekben a kormányhivatalnál kérheti a tartozás kamatainak halasztott megfizetésének lehetőségét; a halasztás ideje maximálisan 5 év lehet, melynek esetei:

 • a házaspár egyik tagjának halála
 • a vállalt gyermekek közül a testvére azért nem születik meg, mert a szülők egyik tagja időközben megváltozott munkaképességűvé vált, így nem vállalták újabb gyermek nevelését
 • a gyermek a várandóság 24. hetét megelőzően halva születik
 • több vállalt gyermek esetén az elsőszülött gyermek tartósan beteg, vagy fogyatékos
 • tb-támogatott művi megtermékenyítésre irányuló kezelésben való részvétel eredménytelen volt, valamelyik igénylő meddő, vagy valamely más egészségügyi okból az anya nem alkalmas gyermekvállalásra A fizetési halasztás leteltével, amennyiben a család anyagi helyzete változatlanul ellehetetlenüléssel fenyeget, lehetőség van a tartozás mérséklését, vagy annak teljes egészében történő elengedését kérni.

JÁR-E A KEDVEZMÉNY IGÉNYBEVÉTELÉT KÖVETŐEN SZÜLETETT GYERMEKEK UTÁN TÁMOGATÁS?

Amennyiben korábban született gyermeke esetén igénybe vette a kedvezményt, a később született gyermek(ek) után is igényelhető a CSOK. A kedvezmény mértéke gyermekenként: 400 000,- Ft. Az utólagos kedvezmény a kölcsönnel vásárolt lakást terhelő, még fennálló lakáshitel-tartozás csökkentésére használható fel.

KAPHATOK-E CSOK-OT, HA KORÁBBAN IGÉNYBEVETTEM LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁST?

Korábban igénybe vett lakáscélú állami támogatás esetén is jogosult lehet az igénylő a CSOK-ra, ebben az esetben a már folyósított támogatás összegével csökkentett összeg kerül kifizetésre.

Újabb gyermekvállalásra tekintettel a támogatás csak abban az esetben igényelhető, ha a korábbi gyermekvállalás teljesült.