Minden, amit a CSOK-ról tudni érdemes

Meglévő lakóingatlan bővítése

CSALÁDI OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNY LAKÁS BŐVÍTÉSÉHEZ

2019.09.05.

 

MEGHATÁROZÁS:

A családi otthonteremtési kedvezmény vissza nem térítendő állami támogatás, a meglévő használt lakás bővítéséhez igényelhető, akkor is, ha a bővítési munkák a kedvezményre vonatkozó kérelem benyújtása előtt már megkezdődtek.

A kedvezmény azonban csak a kérelem benyújtásakor a hitelintézet által elfogadott költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségekre igényelhető!

 

MI MINŐSÜL BŐVÍTÉSNEK?

Bővítésnek minősül a meglevő épület, épületrész vagy építmény átalakítása kivételével:

 • a lakás hasznos alapterületének legalább egy lakószobával történő növelése érdekében végzett építési tevékenység, ideértve az építmény térfogatnövelésével nem járó tetőtér-beépítést is
 • emelet-ráépítéssel vagy tetőtér-beépítéssel létrehozott lakás akkor, ha az emelet-ráépítés vagy tetőtér-beépítés révén nem jön létre két új, önálló albetétként nyilvántartott lakás.

 

KI IGÉNYELHETI?

A CSOK igénybevételére meglévő gyermekeik után házastársak, élettársak és egyedülálló személyek – életkortól függetlenül – egyaránt jogosultak lehetnek.

A megelőlegezett kedvezmény fejében előre vállalt maximum két gyermek után kizárólag házaspárok igényelhetik a kedvezményt, akik közül legalább az egyik félnek 40 év alattinak kell lennie.

Jogosultsági feltételek:

 • büntetlen előélet (valamennyi bűntett, illetve a vagyon elleni, család vagy gyermekek elleni, költségvetést károsító vagy a gazdálkodás rendjét sértő vétségek tekintetében)
 • annak igazolása, hogy az igénylőt az elmúlt 5 évben nem kötelezték jogosulatlanul igénybevett CSOK vagy „szocpol kedvezmény” visszafizetésére;
 • a támogatott ingatlanra lakásbiztosítás kötése;
 • köztartozás mentesség,
 • 180 napos folyamatos magyar TB jogviszony (legfeljebb 30 nap megszakítással)

A benyújtáskor szükséges, a magyar TB rendszerben megvalósuló jogviszony kiváltható, valamelyik másik Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt fennálló biztosítási jogviszonnyal, ha az igénylő teljes bizonyító erejű magánokiratban vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a magyar társadalombiztosítás rendszerének biztosítottá válik.

A társadalombiztosítási jogviszony igazolása kötelező, a többi feltétel esetében az igénylő büntetőjogi felelősség vállalással tett nyilatkozatával igazolhatja a kedvezményre való jogosultsági feltételek meglétét.

 

 

MELY GYERMEK(EK) UTÁN IGÉNYELHETŐ A TÁMOGATÁS? (Ki minősül gyermeknek?)

A CSOK az alábbi, az igénylővel közös háztartásban élő gyermekek után jár:

 1. A) a magzat vagy az ikermagzat a terhesség betöltött 12. hetét követően figyelembe vehető az igénylésnél
 2. B) az igénylő vér szerinti, vagy örökbefogadott eltartottja után, aki a 25. életévét még nem töltötte be, vagy
 3. C) a 25. életévét már betöltötte, de megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg.
 4. D) Az igénylővel közös háztartásban élő, és a felépített vagy megvásárolt új lakásba vele együtt beköltöző, legalább egy éve az igénylő gyámsága alatt álló gyermek után is igényelhető CSOK – a gyermek szüleinek halála esetén.

 

ELŐRE VÁLLALT GYERMEKEK UTÁN IGÉNYELT CSOK

A gyermekvállalás teljesítésére előírt határidő egy gyermek vállalása esetén 4 év, két gyermek vállalása esetén 8 év. A gyermekvállalás teljesítésére rendelkezésre álló időtartam építési engedély köteles bővítésnél a használatbavételi engedély, vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány kiadásának napjától, nem engedélyköteles bővítés esetén a bővítési munkálatok befejezéséről szóló teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozat hitelintézet részére történő bemutatásának napjától kezdődik. A gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó határidő két évvel meghosszabbodik abban az esetben, ha a házaspár a gyermekvállalást örökbefogadással kívánja teljesíteni és az illetékes kormányhivatal által kiállított határozatot a hitelintézet részére a teljesítésre vonatkozó határidő lejárta előtt bemutatja. A határidő lejártakor fennálló várandósság esetén az időtartam a szülésig szintén meghosszabbodik. A gyermekvállalást teljesítettnek kell tekinteni, amennyiben a gyermek halva születik.

 

A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE

A CSOK összege bővítés esetén a következők szerint alakul:

Eltartott gyermekek
száma

Családi otthonteremtési
kedvezmény összege
(Ft)

A lakás hasznos alapterülete bővítés után, legalább el kell, hogy érje:

Minimális hasznos alapterület

Lakás (nm)

1

600.000

40

2

1.430.000

50

3

2.200.000

60

4 vagy több

2.750.000

70

 

MI MINŐSÜL LAKÁSNAK?

A lakhatás feltételeinek a vonatkozó jogszabályi követelmények szerint megfelelő, az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott ingatlan a hozzá tartozó földrészlettel, amely rendelkezik legalább:

12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel –, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel,

közműves villamos energia szolgáltatással,

egyedi fűtési móddal,

közműves szennyvízelvezetéssel, ennek hiányában a szennyvíz elhelyezése és tisztítása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történik, és

közműves ivóvíz-szolgáltatással, ennek hiányában a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van.

 

A fűtés szempontjából a központi fűtéssel, vagy távfűtéssel rendelkező lakások is megfelelőek.

 

 

TULAJDONJOG A KEDVEZMÉNNYEL ÉRINTETT LAKÁSBAN

A kedvezménnyel bővített lakásban az igénylőnek (támogatott személyek) legalább 50%-os tulajdoni hányaddal kell rendelkeznie. Házaspár és élettársak esetén a lakásban mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett tulajdonjoggal kell rendelkeznie.

 

HOL IGÉNYELHETŐ?

A CSOK iránti kérelmet a http://www.kormanyhivatal.hu/hu/lakastamogatas linken található hitelintézeteknél és takarékszövetkezeteknél lehet benyújtani.

 

HOGYAN IGÉNYELHETŐ?

A CSOK iránti kérelem kitöltésével és a mellékletek csatolásával.

A támogatás és esetleges kölcsön és a kedvezményre vonatkozó kérelem Pénzintézethez történő benyújtását követően megkezdett bővítési munkálatokhoz igényelhető.

A további ügymenetről a bank/hitelintézet tájékoztatja az igénylőt.

 

A TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA

A folyósítás a készültségi fokkal arányosan, szakaszosan történik.

Bővítés esetén a hitelintézet által elfogadott bekerülési költség legalább 70%-t számlával kell igazolni.

A hitelintézeteknek a CSOK kérelmet lakás bővítés esetén 60 napon belül kell elbírálniuk.

 

EGYÉB TUDNIVALÓK

Támogatás igénylésekor felmerülő költségek:

 • támogatás bírálati díja (a folyósított összeg 1,5%-a, de legfeljebb 30.000 Ft; amennyiben hitel folyósítására is sor kerül, úgy a CSOK igénylése kapcsán nem számítható fel bírálati díj)
 • értékbecslés
 • helyszíni szemle díja
 • egyéb hitelintézeti költségek
 • egyéb ügyintézéssel járó költségek (ügyvédi díj, tulajdoni lap lekérésének díja stb.)

 

MEGLÉVŐ LAKÁSTULAJDON

A kedvezményt az a természetes személy igényelheti, aki a bővíteni kívánt lakás kivételével más lakásban legfeljebb 50%-os tulajdoni hányaddal rendelkezik, ide nem értve azt, ha lakástulajdona – a tulajdoni hányad mértékétől függetlenül – szerződésen vagy jogszabályon alapuló haszonélvezeti joggal történő megterhelése 2016. február 11-ét megelőzően, vagy lakástulajdona jogszabályon alapuló haszonélvezeti joggal történő megterhelése ezen időpontot megelőzően vagy azt követően került sor. Szerződésen alapuló haszonélvezeti jog pl.: az ajándékozással létrejött, a jogszabályon alapuló pedig az öröklés.

 

KORÁBBAN IGÉNYBEVETT LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁS

Korábban igénybe vett lakáscélú állami támogatás vagy azt megelőlegező kölcsön esetén is jogosult lehet a család a CSOK-ra, ebben az esetben a már folyósított támogatás összegével csökkentett összeg kerül kifizetésre.

Ha az igénylő számára az kedvezőbb, akkor a támogatási összeg meghatározásánál figyelmen kívül hagyható(ak) azon gyermek(ek), akikre tekintettel korábban támogatás igénybevétele történt. Ebben az esetben az igénybe vehető támogatási összeget sem kell csökkenteni a korábban folyósított támogatás összegével.

Újabb gyermekvállalásra tekintettel a támogatás csak abban az esetben igényelhető, ha a korábbi gyermekvállalás teljesült.

 

MIRE VONATKOZIK A  10 ÉVES KORLÁTOZÁS A CSOK-KAL ÉRINTETT INGATLANBAN?

 • kötelező bentlakás (szülőknek és gyermekeknek egyaránt)
 • nem adható/ajándékozható el
 • harmadik személy kizárólagos használatába nem adható, azon haszonélvezeti jog harmadik személynek nem alapítható
 • az ingatlan kizárólag lakhatási célra használható (pl. gazdasági, vállalkozási tevékenységre nem)
 • nem terhelhető meg (nem vehető fel rá pl. további jelzáloghitel)
 • az állam saját jelzálogot/elidegenítési-terhelési tilalmat jegyez be rá

 

MIKOR KELL VISSZAFIZETNI AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁST?

 • A gyermekvállalásra előírt határidő lejárt, vagy annak lejárta előtt a házasságot felbontják vagy érvénytelenítik, és a vállaltnál kevesebb, vagy egyetlen gyermek sem született, illetve ennek igazolása nem történt meg (részbeni teljesítés esetén csak az arányos összeget kell visszafizetni)
 • Kiskorú gyerek a háztartásból tartósan kikerül, vagy az igénylő elköltözik (kivéve, ha a gyermek más településen tanulmányokat folytat, a jogosultat vagy gyermekét egészségügyi intézményben kezelik, a jogosult közeli hozzátartozóját ápolja, legfeljebb 5 évig más településen vállal munkát, vagy enyhébb bűncselekmény elkövetése miatt szabadságvesztését tölti)
 • Különköltözés vagy válás esetén, ha az ingatlant értékesítik, a lakásból kiköltöző fél (felek) köteles(ek) a támogatást visszafizetni, kivéve, ha az a volt házasfél, akinek az összes gyermeket odaítélték, megszerzi a másik féltől az egész ingatlant; ilyenkor a kiköltöző felet a visszafizetés nem terheli
 • A lakást elidegenítik (ha csak részben, a visszafizetési kötelezettség is arányos; amennyiben lakáscserére kerül sor, kérhető a visszafizetés ideiglenes felfüggesztése – a CSOK összeg kincstári letétbe helyezésével egyidejűleg – építés esetén 3, vásárlásnál 1 évre, ami további 1 évvel meghosszabbítható),
 • Az ingatlant nem lakhatási célra használják, megterhelik, azon harmadik személynek haszonélvezeti jogot alapítanak, vagy használatát harmadik személynek átengedik
 • Utóbb kiderül, hogy az igénylő jogosultságát valótlan adatokkal igazolta
 • A lakást – természeti katasztrófát kivéve – elbontják, megsemmisül

 

GYAKOROLHATÓ MÉLTÁNYOSSÁG?

Amennyiben az igénylő a támogatás és kamatainak visszafizetésére kötelezett, kérelmezheti a tartozása kapcsán méltányosság gyakorlását a következő esetekben és módon: A lakás fekvése szerinti járási hivatalnál kérheti a támogatás kamatainak, valamint összegének részletekben történő megfizetését. Különös méltánylást érdemlő helyzetekben a tartozás kamatainak halasztott megfizetésének lehetőségét; a halasztás ideje maximálisan 5 év lehet, melynek esetei:

 • a házaspár egyik tagjának halála
 • a vállalt gyermekek közül a testvére azért nem születik meg, mert a szülők egyik tagja időközben megváltozott munkaképességűvé vált, így nem vállalták újabb gyermek nevelését
 • a gyermek a várandóság 12. hetét megelőzően halva születik
 • több vállalt gyermek esetén az első szülött gyermek tartósan beteg, vagy fogyatékos
 • tb-támogatott művi megtermékenyítésre irányuló kezelésben való részvétele többször eredménytelen volt, vagy valamely más egészségügyi okból az anya nem alkalmas gyermekvállalásra A fizetési halasztás leteltével, amennyiben a család anyagi helyzete változatlanul ellehetetlenüléssel fenyeget, lehetőség van a tartozás mérséklését, vagy annak teljes egészében történő elengedését kérni.