Minden, amit a CSOK-ról tudni érdemes

Meglévő lakóingatlan bővítése

CSALÁDI OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNY LAKÁS BŐVÍTÉSHEZ

2016.06.21.

MEGHATÁROZÁS:

A családi otthonteremtési kedvezmény vissza nem térítendő állami támogatás, ami a meglévő használt lakásnak a kérelem benyújtását követően megkezdett bővítéséhez igényelhető.

MI MINŐSÜL BŐVÍTÉSNEK?

Bővítésnek minősül a meglevő épület, épületrész vagy építmény átalakítása kivételével:

 • a lakás hasznos alapterületének legalább egy lakószobával történő növelése érdekében végzett építési tevékenység, ideértve az építmény térfogatnövelésével nem járó tetőtér-beépítést is
 • emelet-ráépítéssel vagy tetőtér-beépítéssel létrehozott lakás akkor, ha az emelet-ráépítés vagy tetőtér-beépítés révén nem jön létre két új, önálló albetétként nyilvántartott lakás.

hello

KI IGÉNYELHETI?

A CSOK igénybevételére meglévő gyermekeik után házastársak, élettársak és egyedülálló személyek – életkortól függetlenül – egyaránt jogosultak lehetnek.

A megelőlegezett kedvezmény fejében előre vállalt maximum két gyermek után kizárólag házaspárok igényelhetik a kedvezményt, akik közül legalább az egyik félnek 40 év alattinak kell lennie.

Jogosultsági feltételek:

  • büntetlen előélet (valamennyi bűntett, illetve a vagyon elleni, család vagy gyermekek elleni, költségvetést károsító vagy a gazdálkodás rendjét sértő vétségek tekintetében)
  • annak igazolása, hogy az igénylőt az elmúlt 5 évben nem kötelezték jogosulatlanul igénybevett CSOK vagy „szocpol kedvezmény” visszafizetésére;
  • a támogatott ingatlanra lakásbiztosítás kötése;
  • köztartozás mentesség,
  • 180 napos folyamatos magyar TB jogviszony (legfeljebb 30 nap megszakítással)

MELY GYERMEK(EK) UTÁN IGÉNYELHETŐ A TÁMOGATÁS? (Ki minősül gyermeknek?)

A CSOK az alábbi, az igénylővel közös háztartásban élő gyermekek után jár:

A) a magzat vagy az ikermagzat a terhesség betöltött 12. hetét követően figyelembe vehető az igénylésnél

B) az igénylő vér szerinti, vagy örökbefogadott eltartottja után, aki a 25. életévét még nem töltötte be, vagy

C) a 25. életévét már betöltötte, de megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg.

D) Az igénylővel közös háztartásban élő, és a felépített vagy megvásárolt új lakásba vele együtt beköltöző, legalább egy éve az igénylő gyámsága alatt álló gyermek után is igényelhető CSOK – a gyermek szüleinek halála esetén.

ELŐRE VÁLLALT GYERMEKEK UTÁN IGÉNYELT CSOK

A gyermekvállalás teljesítésére előírt határidő egy gyermek vállalása esetén 4 év, két gyermek vállalása esetén 8 év. A gyermekvállalás teljesítésére rendelkezésre álló időtartam építési engedély köteles bővítésnél a használatbavételi engedély, vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány kiadásának napjától, nem engedélyköteles bővítés esetén a bővítési munkálatok befejezéséről szóló teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozat hitelintézet részére történő bemutatásának napjától kezdődik. A gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó határidő két évvel meghosszabbodik abban az esetben, ha a házaspár a gyermekvállalást örökbefogadással kívánja teljesíteni és az illetékes kormányhivatal által kiállított határozatot a hitelintézet részére a teljesítésre vonatkozó határidő lejárta előtt bemutatja. A határidő lejártakor fennálló várandósság esetén az időtartam a szülésig szintén meghosszabbodik. A gyermekvállalást teljesítettnek kell tekinteni, amennyiben a gyermek halva születik.

shutterstock_167718146

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE

A CSOK összege bővítés esetén a következők szerint alakul:

Eltartott gyermekek
száma
Családi otthonteremtési
kedvezmény összege
(Ft)
A lakás hasznos alapterülete bővítés után, legalább el kell, hogy érje:
Minimális hasznos alapterület
Lakás (nm)
1 600.000 40
2 1.430.000 50
3 2.200.000 60
4 vagy több 2.750.000 70

MI MINŐSÜL LAKÁSNAK?

A lakhatás feltételeinek a vonatkozó jogszabályi követelmények szerint megfelelő, az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott ingatlan a hozzá tartozó földrészlettel, amely rendelkezik legalább:

12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel –, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel,

közműves villamos energia szolgáltatással,

egyedi fűtési móddal,

közműves szennyvízelvezetéssel, ennek hiányában a szennyvíz elhelyezése és tisztítása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történik, és

közműves ivóvíz-szolgáltatással, ennek hiányában a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van.

 

A fűtés szempontjából a központi fűtéssel, vagy távfűtéssel rendelkező lakások is megfelelőek.

TULAJDONJOG A KEDVEZMÉNNYEL ÉRINTETT LAKÁSBAN

A kedvezménnyel bővített lakásban az igénylőnek (támogatott személyek) legalább 50%-os tulajdoni hányaddal kell rendelkeznie. Házaspár és élettársak esetén a lakásban mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett tulajdonjoggal kell rendelkeznie.

HOL IGÉNYELHETŐ?

A CSOK iránti kérelmet a http://www.kormanyhivatal.hu/hu/lakastamogatas linken található hitelintézeteknél és takarékszövetkezeteknél lehet benyújtani.

shutterstock_249575818

HOGYAN IGÉNYELHETŐ?

A CSOK iránti kérelem kitöltésével és a mellékletek csatolásával.

A támogatás és esetleges kölcsön és a kedvezményre vonatkozó kérelem Pénzintézethez történő benyújtását követően megkezdett bővítési munkálatokhoz igényelhető.

A további ügymenetről a bank/hitelintézet tájékoztatja az igénylőt.

A TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA

A folyósítás a készültségi fokkal arányosan, szakaszosan történik.

Bővítés esetén a hitelintézet által elfogadott bekerülési költség legalább 70%-t számlával kell igazolni, és az igénybe vehető kedvezmény összege nem haladhatja meg a számlával igazolt bekerülési költség 50%-át.

 EGYÉB TUDNIVALÓK

Támogatás igénylésekor felmerülő költségek:

 • támogatás bírálati díja (a folyósított összeg 1,5%-a, de legfeljebb 30.000 Ft; amennyiben hitel folyósítására is sor kerül, úgy a CSOK igénylése kapcsán nem számítható fel bírálati díj)
 • értékbecslés
 • helyszíni szemle díja
 • egyéb hitelintézeti költségek
 • egyéb ügyintézéssel járó költségek (ügyvédi díj, tulajdoni lap lekérésének díja stb.)

shutterstock_333005096

MEGLÉVŐ LAKÁSTULAJDON

A kedvezményt az a természetes személy igényelheti, aki a bővíteni kívánt lakás kivételével más lakásban legfeljebb 50%-os tulajdoni hányaddal rendelkezik, ide nem értve azt, ha lakástulajdona – a tulajdoni hányad mértékétől függetlenül – szerződésen vagy jogszabályon alapuló haszonélvezeti joggal történő megterhelése 2016. február 11-ét megelőzően, vagy lakástulajdona jogszabályon alapuló haszonélvezeti joggal történő megterhelése ezen időpontot megelőzően vagy azt követően került sor. Szerződésen alapuló haszonélvezeti jog pl.: az ajándékozással létrejött, a jogszabályon alapuló pedig az öröklés.

KORÁBBAN IGÉNYBEVETT LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁS

Korábban igénybe vett lakáscélú állami támogatás vagy azt megelőlegező kölcsön esetén is jogosult lehet a család a CSOK-ra, ebben az esetben a már folyósított támogatás összegével csökkentett összeg kerül kifizetésre.

Újabb gyermekvállalásra tekintettel a támogatás csak abban az esetben igényelhető, ha a korábbi gyermekvállalás teljesült.

MIRE VONATKOZIK A  10 ÉVES KORLÁTOZÁS A CSOK-KAL ÉRINTETT INGATLANBAN?

 • kötelező bentlakás (szülőknek és gyermekeknek egyaránt)
 • nem adható/ajándékozható el
 • harmadik személy kizárólagos használatába nem adható, azon haszonélvezeti jog harmadik személynek nem alapítható
 • az ingatlan kizárólag lakhatási célra használható (pl. gazdasági, vállalkozási tevékenységre nem)
 • nem terhelhető meg (nem vehető fel rá pl. további jelzáloghitel)
 • az állam saját jelzálogot/elidegenítési-terhelési tilalmat jegyez be rá

MIKOR KELL VISSZAFIZETNI AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁST?

 • A gyermekvállalásra előírt határidő lejárt, vagy annak lejárta előtt a házasságot felbontják vagy érvénytelenítik, és a vállaltnál kevesebb, vagy egyetlen gyermek sem született, illetve ennek igazolása nem történt meg (részbeni teljesítés esetén csak az arányos összeget kell visszafizetni)
 • Kiskorú gyerek a háztartásból tartósan kikerül, vagy az igénylő elköltözik (kivéve, ha a gyermek más településen tanulmányokat folytat, a jogosultat vagy gyermekét egészségügyi intézményben kezelik, a jogosult közeli hozzátartozóját ápolja, legfeljebb 5 évig más településen vállal munkát, vagy enyhébb bűncselekmény elkövetése miatt szabadságvesztését tölti)
 • Különköltözés vagy válás esetén, ha az ingatlant értékesítik, a lakásból kiköltöző fél (felek) köteles(ek) a támogatást visszafizetni, kivéve, ha az a volt házasfél, akinek az összes gyermeket odaítélték, megszerzi a másik féltől az egész ingatlant; ilyenkor a kiköltöző felet a visszafizetés nem terheli
 • A lakást elidegenítik (ha csak részben, a visszafizetési kötelezettség is arányos; amennyiben lakáscserére kerül sor, kérhető a visszafizetés ideiglenes felfüggesztése – a CSOK összeg kincstári letétbe helyezésével egyidejűleg – építés esetén 3, vásárlásnál 1 évre, ami további 1 évvel meghosszabbítható),
 • Az ingatlant nem lakhatási célra használják, megterhelik, azon harmadik személynek haszonélvezeti jogot alapítanak, vagy használatát harmadik személynek átengedik
 • Utóbb kiderül, hogy az igénylő jogosultságát valótlan adatokkal igazolta
 • A lakást – természeti katasztrófát kivéve – elbontják, megsemmisül

shutterstock_370975130

GYAKOROLHATÓ MÉLTÁNYOSSÁG?

Amennyiben az igénylő a támogatás és kamatainak visszafizetésére kötelezett, kérelmezheti a tartozása kapcsán méltányosság gyakorlását a következő esetekben és módon: A lakás fekvése szerinti járási hivatalnál kérheti a támogatás kamatainak, valamint összegének részletekben történő megfizetését. Különös méltánylást érdemlő helyzetekben a tartozás kamatainak halasztott megfizetésének lehetőségét; a halasztás ideje maximálisan 5 év lehet, melynek esetei:

 • a házaspár egyik tagjának halála
 • a vállalt gyermekek közül a testvére azért nem születik meg, mert a szülők egyik tagja időközben megváltozott munkaképességűvé vált, így nem vállalták újabb gyermek nevelését
 • a gyermek a várandóság 12. hetét megelőzően halva születik
 • több vállalt gyermek esetén az első szülött gyermek tartósan beteg, vagy fogyatékos
 • tb-támogatott művi megtermékenyítésre irányuló kezelésben való részvétele többször eredménytelen volt, vagy valamely más egészségügyi okból az anya nem alkalmas gyermekvállalásra A fizetési halasztás leteltével, amennyiben a család anyagi helyzete változatlanul ellehetetlenüléssel fenyeget, lehetőség van a tartozás mérséklését, vagy annak teljes egészében történő elengedését kérni.