Minden, amit a CSOK-ról tudni érdemes

Új ingatlan építése

CSALÁDI OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNY ÚJ LAKÁS ÉPÍTÉSÉHEZ

2019.09.25.

 

MEGHATÁROZÁS:

Új lakás vagy családi ház építésére igényelhető, vissza nem térítendő állami támogatás, melynek összege a már meglévő és/vagy a vállalt gyermekek számától függ.

 

KI IGÉNYELHETI?

A CSOK igénybevételére meglévő gyermekeik után házastársak, élettársak és egyedülálló személyek – életkortól függetlenül – egyaránt jogosultak lehetnek.

A megelőlegezett kedvezmény fejében előre vállalt gyermek után kizárólag házaspárok igényelhetik a kedvezményt, akik közül legalább az egyik félnek 40 év alattinak kell lennie.

 

Jogosultsági feltételek:

 • büntetlen előélet (valamennyi bűntett, illetve a vagyon elleni, család vagy gyermekek elleni, költségvetést károsító vagy a gazdálkodás rendjét sértő vétségek tekintetében)
 • az igénylőt az elmúlt 5 évben nem kötelezték jogosulatlanul igénybevett CSOK vagy „szocpol kedvezmény” visszafizetésére;
 • a támogatott ingatlanra lakásbiztosítás kötése;
 • köztartozás mentesség,
 • 1 és 2 gyermek esetén 180 napos folyamatos TB jogviszony (legfeljebb 30 nap megszakítással)
 • 3, vagy több gyermek esetén 2 éves folyamatos TB jogviszony (legfeljebb 30 nap megszakítással), melyből az igénylést megelőző 180 napnak az igénylő kereső tevékenysége alapján biztosított jogviszonyban töltött időnek kell minősülnie a magyar társadalombiztosítási rendszerben.

 

(nem számítható bele a közfoglalkoztatási jogviszonyban eltöltött idő)

 

A benyújtáskor szükséges, a magyar TB rendszerben megvalósuló jogviszony kiváltható, valamelyik másik Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt fennálló biztosítási jogviszonnyal, ha az igénylő teljes bizonyító erejű magánokiratban vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a magyar társadalombiztosítás rendszerénen biztosítottá válik.

 

A társadalombiztosítási jogviszony igazolása kötelező, a többi feltétel esetében az igénylő büntetőjogi felelősség vállalással tett nyilatkozatával igazolhatja a kedvezményre való jogosultsági feltételek meglétét.

 

MELY GYERMEK(EK) UTÁN IGÉNYELHETŐ A TÁMOGATÁS? (Ki minősül gyermeknek?)

A CSOK az alábbi, az igénylővel közös háztartásban élő gyermekek után jár:

 1. A) a magzat vagy az ikermagzat a terhesség betöltött 12. hetét követően figyelembe vehető az igénylésnél
 2. B) az igénylő vér szerinti, vagy örökbefogadott eltartottja után, aki a 25. életévét még nem töltötte be, vagy
 3. C) a 25. életévét már betöltötte, de megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg.
 4. D) Az igénylővel közös háztartásban élő, és a felépített vagy megvásárolt új lakásba vele együtt beköltöző, legalább egy éve az igénylő gyámsága alatt álló gyermek után is igényelhető CSOK – a gyermek szüleinek halála esetén.

 

ELŐRE VÁLLALT GYERMEKEK UTÁN IGÉNYELT CSOK

A gyermekvállalás teljesítésére előírt határidő egy gyermek vállalása esetén 4 év, két gyermek vállalása esetén 8 év, három gyermek esetén 10 év. A gyermekvállalás teljesítésére rendelkezésre álló időtartam új lakás építésénél a használatbavételi engedély kiadásának vagy a használatbavétel tudomásulvételének napjától, lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötésének napjától kezdődik. A gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó határidő két évvel meghosszabbodik abban az esetben, ha a házaspár a gyermekvállalást örökbefogadással kívánja teljesíteni és az illetékes kormányhivatal által kiállított határozatot a hitelintézet részére a teljesítésre vonatkozó határidő lejárta előtt bemutatja. A határidő lejártakor fennálló várandósság esetén az időtartam a szülésig szintén meghosszabbodik. A gyermekvállalást teljesítettnek kell tekinteni, amennyiben a gyermek halva születik.

 

A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE

A CSOK összege új lakás építése esetén a következők szerint alakul:

 

Eltartott gyermekek
száma
Új lakás vásárlására, építésre
nyújtott CSOK feltételeinek teljesítése esetén
Családi otthonteremtési
kedvezmény összege
(Ft)
Minimális hasznos alapterület
Lakás (nm) Egylakásos
lakóépület 
(nm)
1 600.000 40 70
2 2.600.000 50 80
3 15.000.000 60 90
4 vagy több


MI SZÁMÍT ÚJ LAKÁSNAK?

Új lakásnak a 2008. július 1-jénél nem régebbi építési engedéllyel rendelkező ingatlan felépítése, valamint az olyan kész, már felépült ingatlan számít, amely 2008. július 1-jén vagy azt követően kiadott használatba-vételi engedéllyel rendelkezik, és amelyet első ízben értékesítenek magánszemély számára.

 

Az új lakás további feltételei: az alapozási munkáktól kezdődően teljes egészében újonnan épített, a lakhatási feltételeknek megfelelő, ingatlan-nyilvántartásba vett lakóingatlan, amely rendelkezik legalább egy 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával, önálló, főzést lehetővé tévő lakótérrel, fürdőszobával és WC-vel. Feltétel még a közművesített villamosenergia-ellátás, szennyvízelvezetés vagy egyedi szennyvíztároló, és vezetékes víz, vagy annak megfelelő minőségű ivóvizet szolgáltató kút.

 

Nem számít új lakásnak viszont a tetőtér beépítés, ha az újonnan létrejövő ingatlan nem közelíthető meg önálló bejáraton, valamint lépcsőházban vagy saját lépcsőn. További feltétel a tetőtér beépítése kapcsán, hogy az építkezés során minimum két újabb ingatlant (önálló albetétként) szükséges létesíteni a tetőtérben. (Ellenkező esetben kizárólag bővítés jogcímén igényelhető a használt lakás után járó, alacsonyabb összegű támogatás.)

 

Osztatlan közös tulajdon esetén: a több lakásból álló osztatlan közös tulajdonú ingatlan estén, ha a lakásra vonatkozóan használati megállapodás alapján a támogatott személyek kizárólagos használati joga áll fenn, az tulajdonszerzésnek elfogadható.

 

Az építőközösség keretében új lakást építők is jogosultak lehetnek a CSOK-ra. Az igénylő a felépítendő társasházból az építőközösségi szerződés alapján megállapítható bekerülési költségnek az építőközösségiszerződés szerint tulajdonába kerülő lakásra számított és a közös tulajdonba kerülő épületrészekből őt megillető tulajdoni hányad arányában, az építőközösség nevére kiállított számlák alapján is igényelheti.

 

A módosítás kizárja a rokoni szálakat az építtető és az építő között: az új lakás építéséhez igényelhető CSOK-ra és adóvisszatérítési támogatásra támogatási szerződés abban az esetben köthető, ha az igénylő az építési tevékenységet végző gazdálkodó szervezetben nem rendelkezik tulajdonnal, valamint a gazdálkodó szervezet tulajdonosa az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa.

 

KI SZEREZHET TULAJDONT A KEDVEZMÉNNYEL ÉRINTETT LAKÁSBAN?

A kedvezménnyel érintett (épített vagy vásárolt) lakásban házaspár és élettársak esetén mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett tulajdonjoggal kell rendelkeznie. A lakásban csak az igénylő szülő(k) szerezhet(nek) tulajdont.

 

HOL IGÉNYELHETŐ?

A CSOK iránti kérelmet a http://www.kormanyhivatal.hu/hu/lakastamogatas linken található hitelintézeteknél és takarékszövetkezeteknél lehet benyújtani.

 

HOGYAN IGÉNYELHETŐ?

A CSOK iránti kérelem kitöltésével és a mellékletek csatolásával.

A kérelmet új lakás építése esetén a használatbavételi engedély, használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány, illetve egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtét megelőzően kell benyújtani a hitelintézethez.

Új lakás építése esetén a családi otthonteremtési kedvezmény a kérelem benyújtásakor , a bank által megrendelt értékbecslés alapján meghatározott, az épület készültségi fokának megfelelő, az építési költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségre igényelhető.

A további ügymenetről a bank/hitelintézet tájékoztatja az igénylőt.

 

A TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA

Új lakás építésekor a folyósítás a készültségi fokkal arányosan, szakaszosan történik.

A bekerülési költség legalább 70 százalékát számlákkal kell igazolni. Legkorábban az építési engedély kiállítását fél évvel megelőzően kiállított számlák fogadhatók el.

A hitelintézeteknek a CSOK kérelmet lakásépítés és bővítés esetén 60 napon belül kell elbírálniuk.

 

EGYÉB TUDNIVALÓK

Támogatás igénylésekor felmerülő költségek:

 • támogatás bírálati díja (a folyósított összeg 1,5%-a, de legfeljebb 30.000 Ft; amennyiben hitel folyósítására is sor kerül, úgy a CSOK igénylése kapcsán nem számítható fel bírálati díj)
 • értékbecslés
 • helyszíni szemle díja
 • egyéb hitelintézeti költségek
 • egyéb ügyintézéssel járó költségek (ügyvédi díj, tulajdoni lap lekérésének díja stb.)

 

MEGLÉVŐ LAKÁSTULAJDON

Új ingatlanra akkor is igényelhető a CSOK, ha az igénylőknek már van más ingatlan a tulajdonában.

 

KORÁBBAN IGÉNYBEVETT LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁS

Korábban igénybe vett lakáscélú állami támogatás vagy azt megelőlegező kölcsön esetén is jogosult lehet a család a CSOK-ra, ebben az esetben a már folyósított támogatás összegével csökkentett összeg kerül kifizetésre.

Ha az igénylő számára az kedvezőbb, akkor a támogatási összeg meghatározásánál figyelmen kívül hagyható(ak) azon gyermek(ek), akikre tekintettel korábban támogatás igénybevétele történt. Ebben az esetben az igénybe vehető támogatási összeget sem kell csökkenteni a korábban folyósított támogatás összegével.

Újabb gyermekvállalásra tekintettel a támogatás csak abban az esetben igényelhető, ha a korábbi gyermekvállalás teljesült.

 

MIRE VONATKOZIK A 10 ÉVES KORLÁTOZÁS A CSOK-KAL ÉRINTETT INGATLANBAN?

 • kötelező bentlakás (szülőknek és gyermekeknek egyaránt)
 • nem adható/ajándékozható el
 • harmadik személy kizárólagos használatába nem adható, azon haszonélvezeti jog harmadik személynek nem alapítható
 • az ingatlan kizárólag lakhatási célra használható (pl. gazdasági, vállalkozási tevékenységre nem)
 • nem terhelhető meg (nem vehető fel rá pl. további jelzáloghitel)
 • az állam saját jelzálogot/elidegenítési-terhelési tilalmat jegyez be rá

 

MIKOR KELL VISSZAFIZETNI AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁST?

 • A gyermekvállalásra előírt határidő lejárt, vagy annak lejárta előtt a házasságot felbontják vagy érvénytelenítik, és a vállaltnál kevesebb, vagy egyetlen gyermek sem született, illetve ennek igazolása nem történt meg (részbeni teljesítés esetén csak az arányos összeget kell visszafizetni)
 • Kiskorú gyerek a háztartásból tartósan kikerül, vagy az igénylő elköltözik (kivéve, ha a gyermek más településen tanulmányokat folytat, a jogosultat vagy gyermekét egészségügyi intézményben kezelik, a jogosult közeli hozzátartozóját ápolja, legfeljebb 5 évig más településen vállal munkát, vagy enyhébb bűncselekmény elkövetése miatt szabadságvesztését tölti)
 • Külön költözés vagy válás esetén, ha az ingatlant értékesítik, a lakásból kiköltöző fél (felek) köteles(ek) a támogatást visszafizetni, kivéve, ha az a volt házasfél, akinek az összes gyermeket odaítélték, megszerzi a másik féltől az egész ingatlant; ilyenkor a kiköltöző felet a visszafizetés nem terheli
 • A lakást elidegenítik (ha csak részben, a visszafizetési kötelezettség is arányos; amennyiben lakáscserére kerül sor, kérhető a visszafizetés ideiglenes felfüggesztése – a CSOK összeg kincstári letétbe helyezésével egyidejűleg – építés esetén 3, vásárlásnál 1 évre, ami további 1 évvel meghosszabbítható),
 • Az ingatlant nem lakhatási célra használják, megterhelik, azon harmadik személynek haszonélvezeti jogot alapítanak, vagy használatát harmadik személynek átengedik
 • Utóbb kiderül, hogy az igénylő jogosultságát valótlan adatokkal igazolta
 • A lakást – természeti katasztrófát kivéve – elbontják, megsemmisül

 

GYAKOROLHATÓ MÉLTÁNYOSSÁG?

Amennyiben az igénylő a támogatás és kamatainak visszafizetésére kötelezett, kérelmezheti a tartozása kapcsán méltányosság gyakorlását a következő esetekben és módon: A lakás fekvése szerinti járási hivatalnál kérheti a támogatás kamatainak, valamint összegének részletekben történő megfizetését. Különös méltánylást érdemlő helyzetekben a tartozás kamatainak halasztott megfizetésének lehetőségét; a halasztás ideje maximálisan 5 év lehet, melynek esetei:

 • a házaspár egyik tagjának halála
 • a vállalt gyermekek közül a testvére azért nem születik meg, mert a szülők egyik tagja időközben megváltozott munkaképességűvé vált, így nem vállalták újabb gyermek nevelését
 • a gyermek a várandóság 24. hetét megelőzően halva születik
 • több vállalt gyermek esetén az első szülött gyermek tartósan beteg, vagy fogyatékos
 • tb-támogatott művi megtermékenyítésre irányuló kezelésben való részvétele többször eredménytelen volt, vagy valamely más egészségügyi okból az anya nem alkalmas gyermekvállalásra A fizetési halasztás leteltével, amennyiben a család anyagi helyzete változatlanul ellehetetlenüléssel fenyeget, lehetőség van a tartozás mérséklését, vagy annak teljes egészében történő elengedését kérni.

 

ÁFA-VISSZATÉRÍTÉS

Új lakás építése esetén:

 1. a) a legfeljebb 150 m2 hasznos alapterületű lakás vagy a legfeljebb 300 m2 hasznos alapterületű egylakásos lakóépület természetes személy építője vagy építtetője az építési bekerülési költség megfizetéséhez, illetve
 2. b) az építkezés helyéül szolgáló építési telek vételárához az építési telek természetes személy tulajdonosa adó-visszatérítési támogatást igényelhet. A felépített vagy megvásárolt új lakásban csak a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont

Az adó-visszatérítési támogatás a telek vásárlásához és a bekerülési költséghez egyidejűleg és legfeljebb egy alkalommal, a 2015. január 1-én vagy azt követően kiállított 27% áfa tartalmú számlák alapján 2019. december 31-ig igényelhető.

A támogatás összege a benyújtott számlák alapján, legfeljebb 5 millió Ft.

Az igénylőnek a kérelem benyújtásakor nyilatkozatot kell tennie, hogy nem köt/ött olyan kivitelezői szerződést, amely alapján a vállalkozó az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésre alkalmas lakás vagy lakóépület felépítésére és igénylő részére történő átadásra köteles.

Nem igényelhető támogatás az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 10.§ d.) pontja szerinti termékértékesítésre, azaz olyan munkák bekerülési költségéhez, ahol az építési-szerelési munkával létrehozott, az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzendő ingatlan kerül átadásra a jogosultnak, még abban az esetben sem, ha a teljesítéshez szükséges anyagokat és egyéb termékeket a jogosult bocsájtotta rendelkezésre. Abban az esetben tehát, ha az építtető magánszemély olyan kivitelezőt bíz meg, amely a felépítendő lakóingatlan megrendelő részére történő, használatbavételre és ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre alkalmas állapotban való átadását vállalja, az a hivatkozott rendelkezés értelmében termékértékesítésnek minősül, így arra adó-visszatérítési támogatás nem igényelhető.

 1. március 15-től az ÁFA visszatérítés lehetőségével a nyugdíjasok és a nyugdíjszerű ellátásban részesülők is élhetnek.

A CSOK kérelem esetén, azzal egyidejűleg kell beadni az adó-visszatérítési támogatási kérelmet is.

 

KAMATTÁMOGATOTT HITEL

 1. december 1-től életbe lépő szabályozás szerint a kettő gyermekes családok is jogosultak lesznek a futamidő végéig kamattámogatott hitel igénylésére, melynél az ügyfél által fizetendő kamat 3%.

A kettő gyermekes családok 2.600.000,-Ft összegű CSOK kérelme mellé igényelhető kamattámogatott hitel összege: maximum 10.000.000,-Ft.

A három- vagy több gyermekes családok 10.000.0000,-Ft összegű CSOK kérelme mellé igényelhető kamattámogatott hitel összege: maximum 15.000.000,-Ft.

Felvételének feltétele, hogy a kérelmező ne szerepeljen a Központi Hitelinformációs Rendszerben (KHR) tartozóként, vagy korábban nyilvántartott ilyen tartozását már legalább egy éve teljesítette.

A hitel nem automatikus, az adott pénzintézet hitelfelvételi szabályai alapján, bírálatra kerül sor.

 1. március 15-től a banki szempontból hitelképtelen fiatalok számára az otthonteremtési kamattámogatott kölcsönügyletbe bevonható hiteladósként egy közeli hozzátartozó, mint nem támogatott személy.

 

Törlesztő részletek tájékoztató jelleggel:

 

maximális hitel összege

kettő gyermek esetén

futamidő törlesztő részlet
10.000.000,- 120 hó 96.560,-Ft
180 hó 69.058,-Ft
240 hó 55.460,-Ft
360 hó 47.421,-Ft

 

maximális hitel összege

három gyermek esetén

futamidő törlesztő részlet
15.000.000,- 120 hó 144.840,-Ft
180 hó 103.587,-Ft
240 hó 83460,-Ft
360 hó 71.132,-Ft